Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DE OFFERTE

De offerte wordt elektronisch uitgebracht. In de offerte worden in ieder geval vermeld:- de door de DKrenten Transport te verrichten werkzaamheden;- de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW);- de wijze waarop de prijs wordt berekend (regie of aanneemsom)- het moment en de wijze van betaling;- dat de inboedel tijdens de verhuizing binnen Nederland is verzekerd tot een bedrag van € 2000 . De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;- onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;- kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld. U heeft een eigen risico van €500,-.

ARTIKEL 2 – ANNULEREN

Verhuizingen en transport opdrachten moeten minimaal acht uur van te voren worden geannuleerd . Gebeurd dit niet brengen wij de volgende kosten in rekening; administratie & voorrijkosten in rekening.

ARTIKEL 3 – TOESLAGEN

Na 20:00 uur en op zon-feestdagen behouden wij ons recht de prijs van de werkuren met 75% vermeerderen.

ARTIKEL 4 – BETALING

Alle opdrachten die uitgevoerd worden voor particulieren tot €500,- moeten contant afgerekend worden. Bedragen hoger dan €500,- kunnen gepind worden bij de verhuizer/bezorger. Alle opdrachten die uitgevoerd worden voor bedrijven kunnen contact of overgemaakt geworden binnen veertien dagen. De tarieven voor zijn inclusief 21% btw tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 5 – SCHADE

De inboedel van de klant dient transportwaardig verpakt te zijn. De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen. DKrenten Transport is niet verantwoordelijk voor schade aan goederen die niet transportwaardig verpakt worden aangeboden. Schade die veroorzaak is tijdens het bezorgen of verhuizen dienen binnen 48 uur na de bezorging/verhuizing bij ons gemeld te worden. Na 48 uur nemen wij de schade melding niet meer in behandeling en keren wij ook geen schade vergoeding uit.

Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken (behalve bij full service).

ARTIKEL 6 – SCHADEVERGOEDING

Indien op grond van deze verzekering recht op schadevergoeding bestaat, zal deze via de DKrenten Transport worden voldaanbinnen 5 weken na ontvangst van alle voor de verzekeraars noodzakelijke gegevens.

ARTIKEL 7 – NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING

Indien de klant niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren.Niettemin zendt DKrenten Transport na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de klant op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen tweeweken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan DKrenten Transport de betaal opdract doorsturen naar een incassobureau.

ARTIKEL 8 – SLOT

Bij windsnelheden van meer dan 50km/uur behouden wij het recht verhuizingen met touw & blok of lift te verplaatsen naar een andere datum.

Bij bestelling van uw verhuizing gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.